نمایندگی هاست ویندوز

بسته راه انداز (RP-5G/30G)
5 گیگابایت فضای هارد
30 گیگابایت ترافیک ماهیانه
45 بانک اطلاعات SQL Server 2008
مابقی امکانات بصورت نامحدود
+ بانک اطلاعات My SQL 5.x
آخرین نسخه Microsoft .NET Framework و PHP
-----------------------------------------------------------
کنترل پنل مدیریت هاست Websitepanel
پشتیبانگیری بر عهده مشترک

  • کانادا/آمریکا محل نگهداری سرور
  • red; font-weight:bold">دامنه رایگان (انواع IR) تا زمانی که نمایندگی تمدید شود نماینده باید در شش ماهه اول حداقل سه مشتری را جذب کند. در غیر اینصورت حساب نمایندگی وی غیرفعال و هیچ وجهی بازگشت داده نخواهد شد. توجه
بسته اقتصادی (RP-10G/50G)
10 گیگابایت فضای هارد
50 گیگابایت ترافیک ماهیانه
90 بانک اطلاعات SQL Server 2008
مابقی امکانات بصورت نامحدود
+ بانک اطلاعات My SQL 5.x
آخرین نسخه Microsoft .NET Framework و PHP
-----------------------------------------------------------
کنترل پنل مدیریت هاست Websitepanel
پشتیبانگیری بر عهده مشترک

  • کانادا/آمریکا محل نگهداری سرور
  • red; font-weight:bold">دامنه رایگان (انواع IR) تا زمانی که نمایندگی تمدید شود نماینده باید در شش ماهه اول حداقل سه مشتری را جذب کند. در غیر اینصورت حساب نمایندگی وی غیرفعال و هیچ وجهی بازگشت داده نخواهد شد. توجه
بسته پایه (RP-15G/80G)
15 گیگابایت فضای هارد
80 گیگابایت ترافیک ماهیانه
135 بانک اطلاعات SQL Server 2008
مابقی امکانات بصورت نامحدود
+ بانک اطلاعات My SQL 5.x
آخرین نسخه Microsoft .NET Framework و PHP
-----------------------------------------------------------
کنترل پنل مدیریت هاست Websitepanel
پشتیبانگیری بر عهده مشترک

  • کانادا/آمریکا محل نگهداری سرور
  • red; font-weight:bold">دامنه رایگان (انواع IR) تا زمانی که نمایندگی تمدید شود نماینده باید در شش ماهه اول حداقل سه مشتری را جذب کند. در غیر اینصورت حساب نمایندگی وی غیرفعال و هیچ وجهی بازگشت داده نخواهد شد. توجه
بسته تجاری (RP-20G/100G)
20 گیگابایت فضای هارد
100 گیگابایت ترافیک ماهیانه
بی نهایت بانک اطلاعات SQL Server 2008
مابقی امکانات بصورت نامحدود
+ بانک اطلاعات My SQL 5.x
آخرین نسخه Microsoft .NET Framework و PHP
-----------------------------------------------------------
کنترل پنل مدیریت هاست Websitepanel
پشتیبانگیری بر عهده مشترک

  • کانادا/آمریکا محل نگهداری سرور
  • red; font-weight:bold">دامنه رایگان (انواع IR) تا زمانی که نمایندگی تمدید شود نماینده باید در شش ماهه اول حداقل سه مشتری را جذب کند. در غیر اینصورت حساب نمایندگی وی غیرفعال و هیچ وجهی بازگشت داده نخواهد شد. توجه