هاست دانلود

DL-10G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 10 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-10G خارج از ایران


محل سرور خارج از ایران
هاست دانلود 10 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-20G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 20 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-20G خارج از ایران


محل سرور خارج از ایران
هاست دانلود 20 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-50G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 50 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-50G خارج از ایران


محل سرور خارج از ایران
هاست دانلود 50 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-100G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 100 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-100G خارج از ایران


محل سرور خارج از ایران
هاست دانلود 100 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-200G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 200 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-200G خارج از ایران


محل سرور خارج از ایران
هاست دانلود 200 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin

DL-500G ایران


محل سرور در ایران
هاست دانلود 500 گیگابایت
وب سرور لایت اسپید
تعداد نامحدود بازدید
پورت 1 گیگابایت
کنترل پنل DirectAdmin